Publications

ՏՀԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՀԱՂԹԱՀԱՐՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հոդվածաշարի վերջին հրապարակումը, որը կոչվում է «Հայաստանի չհաղթահարված մարտահրավերները 2015 թվականին», գրվել է Հայկակ Արշամյանի կողմից, որտեղ հեղինակը գնահատել է Հայաստանի նախորդ տավա մարտահրավերները, որոնք շարունակում են սպառնալ երկրի անվտանգությանը նաև 2016-ին։ Հայերենով գրված սույն հոդվածը քննարկում է մի շարք ոլորտներում եղած մարտահրավերները, ներառյալ՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրներն ու ժողովրդավարության զարգացման հետ կապված հիմնահարցերը։ Արշամյանը գտնում է, որ առկա մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն 2015-ի գլոբալ տնտեսական ու քաղաքական վայրիվերումներով և այլ զարգացումներով, այլև ՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։ 

RSC STAFF ANALYSIS: “ARMENIA 2015: FOREIGN POLICY REVIEW”

In the latest in our series of RSC Staff Papers, entitled, “Armenia 2015: Foreign Policy Review,” Satenik Baghdasaryan offers a comprehensive overview of Armenian foreign policy in 2015.  Looking back at the year in review, Baghdasaryan identified four main foreign policy priorities for Armenia: the recognition of the Armenian Genocide, the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, a more balanced policy between the Eurasian Economic Union (EEU) and European Union (EU), and closer cooperation with neighboring countries, such as Iran and Georgia, for some notable examples.

REPORT ON ARMENIAN PEACEKEEPING

In a special report entitled, “Peacekeeping Contributor Profile: Armenia,” RSC Director Richard Giragosian authored a study of trends and developments regarding Armenia’s demonstrable commitment to international peacekeeping operations.  The report, completed in late November, was commissioned as the 60th country study for an independent research project, “Providing for Peacekeeping,” of the International Peace Institute, the Elliott School at George Washington University, and the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect at the University of Queensland. 

RSC “NAGORNO-KARABAKH SITUATIONAL ASSESSMENT”

The attached is our latest “RSC Nagorno-Karabakh Situational Assessment,” covering the most recent escalation, from 4-11 December, in which at least half of dozen deaths were reported from all sides, a military UAV was shot down and a tank unit was used for the first time since the signing of the 1994 ceasefire. 

RSC STAFF ANALYSIS: “SHOWDOWN IN THE BALTICS? A RED LINE FOR RUSSIA-NATO RELATIONS”

In the latest in our series of RSC Staff Papers, entitled, “Showdown in the Baltics? A Red Line for Russia-NATO Relations,” RSC Fellow Kathleen C. Weinberger assesses the Russian threat to the security of the three Baltic States: Latvia, Lithuania and Estonia, with an added analysis of the implications for NATO, the EU and Russia in the event of a possible escalation of conflict. 

.