Publications

RSC STAFF ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE IN ARMENIA

Timed with the 22 February International Day in Support of Victims of Crimes, we are pleased to release the latest in our “RSC Staff Analysis” publication series, with RSC Research Intern Lilit Simonyan tackling the difficult but pressing issue of domestic violence in Armenia. The article, entitled “Armenia: Domestic Violence or Just Family Problems?” offers unique insights into the problem and most urgently, calls for the criminalization of domestic violence in Armenia.

RSC “GUEST ANALYSIS” ON ARMENIAN-UKRAINIAN RELATIONS

In the second in our new “RSC Guest Analysis” publication series, contributing analysts Armenak Minasyants and Iryna Bakhcheva presented a new assessment of Armenian-Ukrainian relations. The joint article, entitled “Armenian–Ukrainian Relations: Common Challenges and Different Visions,” also includes additional recommendations on how best to repair and restore the relationship. 

RSC “GUEST ANALYSIS” ON EU-RUSSIA

In the first in a new “RSC Guest Analysis” publication series, RSC Resident Fellow Marine Sarsgyan presents her analysis: “EU-Russia Interdependence and Common Security Challenges.” Sargsyan is a Doctoral Student at Leiden University in the Netherlands and holds a six-month RSC Fellowship, working in our office in Yerevan.

RSC STAFF ANALYSIS
Satenik Baghdasaryan

The long-term amicable and close relationship between Armenia and Iran is currently limited, in both scale and scope.  There are a number of reasons for this situation, including Russia’s influence on Armenia’s economy and foreign policy, decades of Western sanctions on Iran, a lack of capacity on both sides to invest more in mutually beneficial spheres, etc.. However, there are some fields where Armenia and Iran are more than just neighbors.

ՏՀԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՀԱՂԹԱՀԱՐՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հոդվածաշարի վերջին հրապարակումը, որը կոչվում է «Հայաստանի չհաղթահարված մարտահրավերները 2015 թվականին», գրվել է Հայկակ Արշամյանի կողմից, որտեղ հեղինակը գնահատել է Հայաստանի նախորդ տավա մարտահրավերները, որոնք շարունակում են սպառնալ երկրի անվտանգությանը նաև 2016-ին։ Հայերենով գրված սույն հոդվածը քննարկում է մի շարք ոլորտներում եղած մարտահրավերները, ներառյալ՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրներն ու ժողովրդավարության զարգացման հետ կապված հիմնահարցերը։ Արշամյանը գտնում է, որ առկա մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն 2015-ի գլոբալ տնտեսական ու քաղաքական վայրիվերումներով և այլ զարգացումներով, այլև ՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։