Publications

RSC “GUEST ANALYSIS” ON ARMENIAN-UKRAINIAN RELATIONS

In the second in our new “RSC Guest Analysis” publication series, contributing analysts Armenak Minasyants and Iryna Bakhcheva presented a new assessment of Armenian-Ukrainian relations. The joint article, entitled “Armenian–Ukrainian Relations: Common Challenges and Different Visions,” also includes additional recommendations on how best to repair and restore the relationship. 

RSC “GUEST ANALYSIS” ON EU-RUSSIA

In the first in a new “RSC Guest Analysis” publication series, RSC Resident Fellow Marine Sarsgyan presents her analysis: “EU-Russia Interdependence and Common Security Challenges.” Sargsyan is a Doctoral Student at Leiden University in the Netherlands and holds a six-month RSC Fellowship, working in our office in Yerevan.

RSC STAFF ANALYSIS
Satenik Baghdasaryan

The long-term amicable and close relationship between Armenia and Iran is currently limited, in both scale and scope.  There are a number of reasons for this situation, including Russia’s influence on Armenia’s economy and foreign policy, decades of Western sanctions on Iran, a lack of capacity on both sides to invest more in mutually beneficial spheres, etc.. However, there are some fields where Armenia and Iran are more than just neighbors.

ՏՀԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՀԱՂԹԱՀԱՐՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հոդվածաշարի վերջին հրապարակումը, որը կոչվում է «Հայաստանի չհաղթահարված մարտահրավերները 2015 թվականին», գրվել է Հայկակ Արշամյանի կողմից, որտեղ հեղինակը գնահատել է Հայաստանի նախորդ տավա մարտահրավերները, որոնք շարունակում են սպառնալ երկրի անվտանգությանը նաև 2016-ին։ Հայերենով գրված սույն հոդվածը քննարկում է մի շարք ոլորտներում եղած մարտահրավերները, ներառյալ՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրներն ու ժողովրդավարության զարգացման հետ կապված հիմնահարցերը։ Արշամյանը գտնում է, որ առկա մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն 2015-ի գլոբալ տնտեսական ու քաղաքական վայրիվերումներով և այլ զարգացումներով, այլև ՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։ 

RSC STAFF ANALYSIS: “ARMENIA 2015: FOREIGN POLICY REVIEW”

In the latest in our series of RSC Staff Papers, entitled, “Armenia 2015: Foreign Policy Review,” Satenik Baghdasaryan offers a comprehensive overview of Armenian foreign policy in 2015.  Looking back at the year in review, Baghdasaryan identified four main foreign policy priorities for Armenia: the recognition of the Armenian Genocide, the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict, a more balanced policy between the Eurasian Economic Union (EEU) and European Union (EU), and closer cooperation with neighboring countries, such as Iran and Georgia, for some notable examples.