RSC Analysis

RSC “GUEST ANALYSIS” ON EU-RUSSIA

In the first in a new “RSC Guest Analysis” publication series, RSC Resident Fellow Marine Sarsgyan presents her analysis: “EU-Russia Interdependence and Common Security Challenges.” Sargsyan is a Doctoral Student at Leiden University in the Netherlands and holds a six-month RSC Fellowship, working in our office in Yerevan.

ՏՀԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՀԱՂԹԱՀԱՐՎԱԾ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ»

Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի հոդվածաշարի վերջին հրապարակումը, որը կոչվում է «Հայաստանի չհաղթահարված մարտահրավերները 2015 թվականին», գրվել է Հայկակ Արշամյանի կողմից, որտեղ հեղինակը գնահատել է Հայաստանի նախորդ տավա մարտահրավերները, որոնք շարունակում են սպառնալ երկրի անվտանգությանը նաև 2016-ին։ Հայերենով գրված սույն հոդվածը քննարկում է մի շարք ոլորտներում եղած մարտահրավերները, ներառյալ՝ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական խնդիրներն ու ժողովրդավարության զարգացման հետ կապված հիմնահարցերը։ Արշամյանը գտնում է, որ առկա մարտահրավերները պայմանավորված են ոչ միայն 2015-ի գլոբալ տնտեսական ու քաղաքական վայրիվերումներով և այլ զարգացումներով, այլև ՝ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ։ 

REPORT ON ARMENIAN PEACEKEEPING

In a special report entitled, “Peacekeeping Contributor Profile: Armenia,” RSC Director Richard Giragosian authored a study of trends and developments regarding Armenia’s demonstrable commitment to international peacekeeping operations.  The report, completed in late November, was commissioned as the 60th country study for an independent research project, “Providing for Peacekeeping,” of the International Peace Institute, the Elliott School at George Washington University, and the Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect at the University of Queensland. 

RSC “NAGORNO-KARABAKH SITUATIONAL ASSESSMENT”

The attached is our latest “RSC Nagorno-Karabakh Situational Assessment,” covering the most recent escalation, from 4-11 December, in which at least half of dozen deaths were reported from all sides, a military UAV was shot down and a tank unit was used for the first time since the signing of the 1994 ceasefire. 

US INTELLIGENCE REPORTS TO CONGRESS ON WORLD WIDE THREAT ASSESSMENT

As part of an annual series of US Congressional hearings, two senior intelligence community officials testified at an open hearing before the US Senate Armed Services Committee on 26 February, reporting on the “Worldwide Threat Assessment.” The attached are the official declassified reports from James R. Clapper, the Director of National Intelligence (DNI), and Lt. Gen. Vincent Stewart, the Director of the Defense Intelligence Agency (DIA).

.